Word Embedding Nedir?

Şekil 1. Kategorik verilerin nümerek hale dönüştürülmesi
Şekil 2. Kelime uzayı temsili
Şekil 3. Daha gerçekçi bir kelime uzayı temsili
Şekil 4. “yapay” kelimesine yakın olan kelimeler
Şekil 5. “yapay zeka” ve “kimya” içerikli derlemler ile oluşturulan 2-gram çıktıları
Şekil 6. “yapay” kelimesinin kelime uzayındaki konumunu gösteren vektör
Şekil 7. FastText modeli ile “yapay” kelimesine yakın olan kelimeler
Şekil 8. Modeldeki kelime uzayı
Şekil 9. “yapay zeka” ve “kimya” modellerinde “yapay” kelimesine yakın olan kelimeler
Şekil 10. Yanlış yazılmış “yapy” kelimesine yakın olan kelimeler
KeyError: “word ‘yapy’ not in vocabulary”

--

--

https://www.linkedin.com/in/ahmet-tugrul-bayrak/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store