“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.”

Says Charles Darwin. This is the basis of the genetic algorithm, which is a type of evolutionary algorithm; To adapt to the desired goal. The genetic algorithm is a method used in optimization and search problems based on evolutionary processes in nature. Its basic principle is to eliminate the weakest candidates and keep the strongest ones. It can be applied to problems in almost every field such as applied sciences, engineering, social sciences.

To briefly mention the method, each candidate solution…


Word embedding is one of the fundamental concepts of natural language processing. Since the posts about word embedding methods are generally too technical, it might be difficult to understand for beginners. So, rather than mentioning how the methods work, I will simply talk about what they do and for what purpose they can be used.

A numerical form of data is required to create machine learning models. Therefore, data in other types should be converted into numerical form. Categorical data can be converted into numerical values in different ways. The values {“low”, “medium”, “high”} have a greatness relation and they…


Word embedding, doğal dil işlemenin temel kavramlarındandır. Word embedding yöntemleri ile ilgili yapılan paylaşımlar genel olarak fazla teknik olduğundan, bu konulara yeni başlamış kişiler için anlaması zor olabiliyor. Bu yüzden, kullanılan birkaç yöntemin nasıl çalıştıklarından ziyade, sade bir şekilde ne yaptıklarından ve hangi amaçla kullanıldıklarından bahsedeceğim.

Makine öğrenmesi algoritmaları ile model oluşturmak için, verilerin nümerik halde olması yani sayılardan oluşması gerekmektedir. Bu yüzden diğer tiplerde bulunan veriler de nümerik hale çevrilmeli. Kategorik veriler farklı şekillerde nümerik hale dönüştürülebilir. Aralarında büyüklük ilişkisi olan {“az”, “orta”, “çok”} değerleri {1, 2, 3} rakamları ile yine sıralı bir şekilde temsil edilebilir. Ya da elimizde…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store