“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.”

Says Charles Darwin. This is the basis of the genetic algorithm, which is a type of evolutionary algorithm; To adapt to the desired goal. The genetic algorithm is a method used…

“Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan.”

Diyor Charles Darwin. Bir evrimsel algoritma çeşidi olan genetik algoritmanın temelinde de bu yatıyor; ulaşılmak istenen hedefe adapte olmak.

Genetik algoritmalar, doğadaki evrimsel süreçleri baz alarak çalışan, optimizasyon ve arama problemlerinde…

Word embedding is one of the fundamental concepts of natural language processing. Since the posts about word embedding methods are generally too technical, it might be difficult to understand for beginners. …

Word embedding, doğal dil işlemenin temel kavramlarındandır. Word embedding yöntemleri ile ilgili yapılan paylaşımlar genel olarak fazla teknik olduğundan, bu konulara yeni başlamış kişiler için anlaması zor olabiliyor. Bu yüzden, kullanılan birkaç yöntemin nasıl çalıştıklarından ziyade, sade bir şekilde ne yaptıklarından ve hangi amaçla kullanıldıklarından bahsedeceğim.

Makine öğrenmesi algoritmaları ile…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store